Ondernemingsprincipes

Ondernemingsprincipes

De ondernemingsprincipes of kernwaarden van LOYAAL GROEP zijn afgeleid van de strategische agenda en vormen de basis voor het managen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Groep.

De ondernemingsprincipes zijn bepaald op basis van het maatschappelijk belang in dialoog met belanghebbenden en de invloed van LOYAAL GROEP op deze onderwerpen.

Jaarlijks worden de ondernemingsprincipes tijdens een stakeholdersbijeenkomst getoetst. In 2021 hebben stakeholders aangegeven verdere verduidelijking van de huidige principes van belang te vinden. Bovendien bestaat de behoefte om explicieter in te gaan op de verantwoordelijkheid van LOYAAL GROEP ten aanzien van de partners en op de visie van LOYAAL GROEP op hoe duurzaamheid en economische groei kunnen samengaan. De ondernemingsprincipes zijn hierop aangepast.

Technologie en Innovatie

Technologie en innovatie is de toekomst van het onderwijs. Innovatie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. LOYAAL GROEP vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van technologie en innovatie in de samenleving.

Sport

LOYAAL GROEP hecht grote waarde aan het welzijn van mensen. Sport is natuurlijk een leuke en mooie manier om gezond te blijven. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. Daarnaast zorgt sport voor samenwerking, verbroedering en saamhorigheid. LOYAAL GROEP ondersteunt diverse sportverenigingen en -projecten. We richten ons met name op voetbal.

Maatschappij

Ook op het gebied van sponsoring streeft LOYAAL GROEP naar het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Dit doen wij door diverse maatschappelijke projecten te ondersteunen en te stimuleren. 

Cultuur

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving en is bepalend voor wat onze samenleving definieert. Om deze identiteit te kunnen behouden is het van belang om organisaties en projecten die streven naar het behoud van de cultuur, een steuntje in de rug te geven. LOYAAL GROEP staat open voor een samenwerking ten behoeve van het behoud van cultuur en steunt onder meer culturele activiteiten.

Aanvraag indienen

Bij alle aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt LOYAAL GROEP nauw samen met medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Wij streven ernaar om belangen op korte termijn en op lange termijn met elkaar in evenwicht te brengen en economische, milieu- en sociale overwegingen te integreren in onze strategische besluitvorming. Wij streven naar een open dialoog met hen die door onze activiteiten worden beïnvloed en wij communiceren tijdig en efficiënt met onze externe relaties.

LOYAAL GROEP wil een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit betekent dat wij onze werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de geldende ethische, professionele en juridische normen. Wij vinden corruptie, omkoping en concurrentievervalsing onaanvaardbaar.

LOYAAL GROEP wil toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgevers, medewerkers, zakenpartners en de samenleving.

 

13

Jaar actief

6

Bedrijven

4

Bestuursleden

20+

Partners

Onze bedrijven

We zijn actief in de volgende sectoren;
zakelijke dienstverlening, onderwijs, technologie, cultuur, onderzoek & advies en interieurbouw.